บริการของเรา

1.1 งานรักษาพยาบาล

1.2 งานส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมหลักของโรงพยาบาล

งานรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลคริสเตียนฯ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก จัดอยู่ในโรงพยาบาลประเภททั่วไป สามารถรองรับผู้ป่วยในจำนวน 25 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละประมาณ 50 คน ได้ให้การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยมีแพทย์และพยาบาลดูแลเป็นอย่างใกล้ชิด และไม่มีการแบ่งแยกฐานะ เชื้อชาติ ศาสนาของผู้ป่วยแต่อย่างใด

1. งานผู้ป่วยใน

2. งานผู้ป่วยนอก

3. งานผู้ป่วยฉุกเฉิน

>>>Top

งานส่งเสริมสุขภาพ

1. งานอนามัยแม่และเด็ก

2. การออกหน่วยเคลื่อนที่

3. การให้ความรู้สู่ชุมชน

>>>Top

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: